Made in bowl...


My Dreamy Garden
Time:2006-02-11

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/893F81AD4C30F72246E540D9863B6D67.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/FE47EF0069F63ECF5828FE5B1CBC0A50.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/F8A49F2F036249FC6B2DEA587EE2F08E.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/6F46FD5680D8F7A4F0722F9AE3FAE34C.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/41382787400D02E3727A6802708169B4.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/5647611E5E593C59F4D85D7EA010D8FE.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/15FE1F219EF804B25064AC5495BD16CB.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/BF047EB5E55E8FE59E523388B64CD041.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/0AC28EBB105F932505B5DFF1BD4C9E20.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/DBD4C11BBA8FF1F4D801C1524BD7B70D.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/D97BB16FBA8B11C6F0702FDCD412A16F.jpg

http://photo1.bababian.com/upload/20070603/D732FDC4ACEC371AD6A224C07653D4EE.jpg


  Posted at  2006-02-11 23:04:34  Edit | Trackback(0)

Comments

不错,有时画框别框死可能效果好点吧
 回复 fenix 说:
谢谢老王
(2006-02-15 18:58:57)
Posted by fenix ()  at   2006-02-15 13:55:50

喜欢喜欢喜欢喜欢....
 回复 changggggggg 说:
你好挖:)
(2006-02-15 19:01:17)
Posted by changggggggg (http://jianchang.blogbus.com)  at   2006-02-14 23:43:37

什么时候回

一年多没见着你了
 回复 firebamboo 说:
我已经回了,哈哈,你什么时候和我玩哩?
(2006-02-15 19:01:56)
Posted by firebamboo ()  at   2006-02-14 22:27:40

喜欢,是一本好梦!
 回复 兔比 说:
谢谢toby:)
元宵节快乐!
(2006-02-12 22:54:08)
Posted by 兔比 ()  at   2006-02-12 18:05:35

哈哈,画的真是不错,改个名字,搞个什么什么主义吧,要是能看到原画更好了,
 回复 chin 说:
什么什么主义呀?
(2006-02-12 11:27:23)
Posted by chin ()  at   2006-02-12 00:19:05
Updated